اکسير عشق

از در درآمــدی و من از خود به در شــدم

گویی کز این جهــان به جهــان دگـر شـدم

گفتــــم بـبیـنــمـش مگــرم درد اشتــیـــــاق

ساکــن شـود، بدیــدم و مشتــــاق تـر شـدم

چـون شبـنــــم اوفتـــاده بدم پـیـش آفتـــاب

مهـرم به جـان رسیـد و به عیّوق بر شـدم

من چشم از او چگـونه توانـم نگاه داشــت

کـاوّل نظــر بـه دیــدن او دیـــده ور شــدم

او را خود الـتفـات نبــودی بـه صیــــد من

مـن خویشتــن اسیـــر کمنـــد نظـــر شــدم

گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد؟

اکسیــر عشـق بر مســم افتــاد و زر شـدم

لینک
سه‌شنبه ٢ آبان ،۱۳۸٥ - ٩:٠٦ ‎ق.ظ - میلاد