غنی کيست؟

شما امروز غنی تر از دیروزید ،

 اگر به کسی صمیمانه مهر ورزیده باشید ، اگر غم دردمندی قلبتان را فشرده و در خلوت گریسته باشید ، اگر خطای دوستی را نادیده گرفته باشید ، اگر به گناه خویش اعتراف کرده باشید ، شما امروز غنی تر از دیروزید ، اگر با یک شاخه گل دلی را شاد کرده باشید ، اگر قطره اشکی را از گونه ای سترده باشید ، اگر سنگی را از پیش پای عابری دور کرده باشید ، شما امروز قوی تر از دیروزید ، اگر بسیار خندیده باشید ، اگر دست دوستی را که به سویتان دراز شده صمیمانه فشرده باشید ، اگر با دیده زیبایی های طبیعت پی به قدرت پروردگار برده باشید ، شما امروز غنی تر از دیروزید ، اگر بدی را با خوبی پاسخ گفته باشید ، اگر به سگ بی پناهی پناه داده باشید ، اگر برای بدست آوردن صفات بهتر کوشیده باشید ، شما غنی تر از دیروزید ، اگر خواهش آشنایی را برآورده کرده باشید ، و شما امروز براستی غنی هستید. غنی تر از همه ی افراد جهان؛ و شما امروز روحی دارید بزرگ به عظمت آسمان و دریا و قلبی دارید پر مهر و روشن چون آفتاب گرم بهاران و اشکی دارید به صفای شبنم و لطافت گلهای سرخ و درونی دارید به پاکی برف و زیبایی دمیدن شفق در صبح و شما امروز براستی غنی هستید.

لینک
سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٥ - ۱:٢٠ ‎ب.ظ - میلاد