از کتاب نامه های پدری به دخترش: (نهرو)

اگر تمام دوره ی عمر زمین را یک سال فرض کنیم ،که در نیمه شب روز آخر اسفند پایان یابد، هشت ماه از عمر زمین در حالتی گذشته که هیچ نوع موجود زنده در روی آن نبوده است. در ماههای نهم و دهم نخستین موجود زنده و جانوران یک سلولی و ستارههای دریایی به وجود آمده اند، در هفته دوم ماه اسفند آخرین ماه سال حیوانات پستاندار پیدا شده ، در ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه روز آخر سال یعنی یک ربع ساعت به آخر سال انسان به وجود آمده است و دوره تاریخی زندگی انسان فقط 15 دقیقه آخر سال بوده است. از این مثال، کوتاهی عمر تاریخ چند هزار ساله و عمر انسان نسبت به زمین خوب معلوم می شود.

لینک
یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥ - ٩:۳٤ ‎ق.ظ - میلاد