...که مپرس

دارم از زلف سیاهش گـله چنــدان که مپرس

که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس

کس به امیــد وفا ترک دل و دیـن مکنــاد

که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس

پارسـایی و سلامت هوسـم بود ولـی

شیوه ای می کند آن نرگس فتان که مپرس

گفتم از گوی فلـک صورت حالـی پرسم

گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس

لینک
جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥ - ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ - میلاد